Evaluatie

Het programma “Heel gewoon, Handen schoon” is geëvalueerd bij 71 kinderdagverblijven in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Gouda en Leiden. 36 kinderdagverblijven met het interventieprogramma zijn vergeleken met 35 controle kinderdagverblijven zonder het programma. De primaire uitkomstmaat was de naleving met de handhygiënerichtlijn. Hiervoor is voor start van het programma en één, drie en zes maanden na de start de handhygiëne van pedagogisch medewerkers geobserveerd in zowel interventie als controle kinderdagverblijven.

De secundaire uitkomstmaat was het voorkomen van maagdarm- en luchtweginfecties bij kinderen op kinderdagverblijven. Hiervoor hebben ouders op interventie en controle kinderdagverblijven gedurende zes maanden een infectiekalender bijgehouden waarop ze aangaven of hun kind diarree had en/of verkouden was. Diarree was gedefinieerd als minstens twee keer op een dag ontlasting die waterig is of dunner dan normaal. Verkoudheid was gedefinieerd als het hebben van een verstopte neus of loopneus met minstens één van de volgende klachten: hoesten, niezen, koorts, keelpijn of oorpijn.

Dataverzameling vond plaats in de wintermaanden van september 2011 tot april 2012. In deze periode werd de interventie gefaseerd ingevoerd en vonden de handhygiëne observaties plaats. Daarnaast hielden gedurende deze periode ouders de infectiekalender bij. Elke twee weken werden de ouders per email en post gevraagd het kalenderblad in te sturen. Dit kon met een bijgeleverde antwoordenvelop of de gegevens konden worden ingevoerd in een online versie van de infectiekalender.

In totaal zijn 795 pedagogisch medewerkers geobserveerd en is bij 569 kinderen bijgehouden wanneer ze diarree hadden of verkouden waren. De resultaten laten zien dat door het “Heel gewoon, Handen schoon” programma pedagogisch medewerkers de handhygiënerichtlijn beter naleven. De naleving met de richtlijn was in interventie kinderdagverblijven 34% hoger dan in controle kinderdagverblijven. Analyses om het effect van het programma op het voorkomen van maagdarm- en luchtweginfecties bij kinderen in kaart te brengen, zijn nog gaande.

Meer informatie over de opzet en resultaten van de evaluatie is te vinden onder Symposium.